ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.หนองพิกุล ในระดับใด
มากที่สุด ( 44 )
43.14%
มาก ( 39 )
38.24%
ปานกลาง ( 14 )
13.73%
น้อย ( 3 )
2.94%
น้อยที่สุด ( 2 )
1.96%