หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
วัดห้วยลำใย
นมัสการหลวงปู้เช้า
เพื่อเป็นสิริมงคล
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยในตำบลอย่างทั่วถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองสร้อยทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านใหม่สามัคคี
1
2
3
 
 
 
 

การบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
   
การส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
   
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
   
การส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ
   
การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
   
การพัฒนาระบบขนส่งและการกระจายสินค้า
 
 
 

การส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจนอย่างเหมาะสม และทั่วถึง
   
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
   
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   
ส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   
การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์
   
การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรม นำความรู้ ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
   
การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
 
 
 

การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
   
การส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
 
 

สนับสนุนครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชนมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
   
ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
   
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย
   
การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
   
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 
 
สายตรงนายก
โทร : 091-032-8343
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10