หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศมาตการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 130  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 134  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 171  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 119  
 
ประกาศผลการประเมินโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 154  
 
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 187  
 
  (1)     2