หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรามนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2