หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
พิพิธภัณฑ์ภูหินข้าว สำนักสงฆ์ถ้ำแสงวิเศษ
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.หนองพิกุล ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558
   
 

 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
   


 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
 
อบต.บ้านแก่ง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเช่นน้ำมันแก๊สโซฮอลจำนวน25 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจำนวน14ถังตามโครงการฝึกอบร [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรมจำนวน45ชุดคู่มือการฝึกอบรมปากกา [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน3รายการ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน6รายการสำหรับรถจักรยานยน [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้อง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัตอการจำนวน45ชุดตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสื่อให้ความรู้ในการจัดอบรมขนาด40*70ซม.จำนวน3ป้ายแ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันจำนวน 38 คนจำนวน1มื้อๆละ50บาทค่าอาหารว่า [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองพิกุล โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าตะโก ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายลอดถนนสายวังทอง (ลำตะกรุดเหนือ) [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บริเวณโค้งบ้านนายสุชาติ [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
   


 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 245  ตอบ 0  
ไฟฟ้าส่องสว่าง (29 มิ.ย. 2561)    อ่าน 298  ตอบ 1  
เป็นผู้ใหญ่สำนึกบ้างตะ (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 698  ตอบ 0  
 
อบต.ยางขาว รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (17 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.สร้อยทอง การก่อสร้างถนนคอนกรีต (17 ก.ค. 2562)    อ่าน 324  ตอบ 4
อบต.ตาสัง ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1217  ตอบ 1
อบต.วังซ่าน วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.วังบ่อ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
   

 
นว 0023.5/ว 15699 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติรัเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว0023.3/ว 15760 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว15643 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว15647 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโ่ครงการอาหารกลางวัน [ 15 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 15657 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 15652 การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน [ 15 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 15653 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 [ 15 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ 15661 โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 15561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/15593 ติดตามการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 12 ก.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 15144 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว15454 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว15454 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/1534 ขอเชิญประชุม [ 10 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ว 15342 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว 15401 เร่งจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 10 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ว 1527 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.4/ว 537 มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท [ 10 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว 15121 ขอความร่วมมือดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย [ 9 ก.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว 15123 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
   
เข็มขัดกะลา


 


ซื้อดรัม, หมึก Xerox 3060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อหมึก Xerox 7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ อาคาร ศพด. อบต.หนองพิกุล โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 พ.ค. 2562 ]

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player